Your Cart ( 0 ) Item. 
ค้นหาสินค้า :
 
 
News > learning at school
IQ EQ CQ SQ MQ สร้างได้ไม่ยาก

การพัฒนาลูกน้อยให้เจริญเติบโตเป็นคนดี ฉลาด และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ในสังคมได้อย่างมีความสุขได้นั้น ต้องอาศัยการดูแลและการส่งเสริมพัฒนาการจากคุณพ่อคุณแม่ สิ่งสำคัญคือการส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัยในทุกด้าน ไม่ควรมุ่งแต่จะพัฒนา IQ หรือสติปัญญาเพียงอย่างเดียว ควรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ให้ครบ คือ EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ MQ หรือความฉลาดทางจริยธรรมและศีลธรรม PQ หรือความฉลาดจาการเล่นและ CQ หรือความฉลาดในการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ทราบเกี่ยวกับความหมายของ 5 Q มาแล้ว วันนี้ท่านจะได้ทราบวิธีการส่งเสริมให้กับลูกน้อย

Q แรกคือ IQ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถทางสติปัญญาหรือด้านวิชาการ ถ้า IQ สูงจะเป็นเด็กเรียนเก่ง วิธีการส่งเสริม IQ ของลูก คือ

– ดูแลให้ลูกได้รับอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะเนื้อปลา นม ถั่ว ธัญพืช ผัก และผลไม้สดตามวัย

–ส่งเสริมการออกกำสังกาย เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย และสมองดีขึ้น

– นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้สมองตื่นตัวและมีความจำดี

–ไม่พยายามสร้างความกดดันต่างๆ กับลูก

–สอนให้ลูกรู้จักจดจำ โดยให้นับสิ่งที่พบเห็นหรือการคำนวณสิ่งของง่ายๆ ภายในบ้าน

–               อ่านหนังสือหรือเล่านิทานให้ลูกฟังอย่างสมํ่าเสมอและกระตุ้นให้ลูกเล่าเรื่องราวให้ฟัง

– ใช้คำถามถามลูกให้รู้จักคิดและค้นหาด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล

Q ที่สองคือ EQ เป็นความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีสามารถปรับตัวได้ดีและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข วิธีการส่งเสริม EQ ให้ลูกน้อย คือ

–  ให้ความรักและความอบอุ่นแก่ลูก เพื่อให้ลูกรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และ รู้จักการแบ่งปันให้กับผู้อื่น

– สร้างอารมณ์สุนทรีย์ให้ลูก โดยการเปิดเพลงจังหวะช้าๆ อ่านคำกลอน ร้องเพลงร่วมกัน

–รับฟังและยอมรับความรู้สึกและอารมณ์ของลูก เพื่อเป็นการระบายความ รู้สึกในใจออกมา

– ฝึกให้ลูกได้แก้ไขปัญหาด้วยตนเองบ้าง

– ฝึกให้รู้จักแบ่งปันของเล่น หรือขนม เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่น

ในสังคม

–เมื่อลูกแสดงอารมณ์ไม่พอใจ ให้พยายามเบี่ยงเบนความสนใจของลูกไปสู่สิ่งอื่นที่น่าสนใจกว่า

–  เมื่อลูกทำสิ่งที่ดีๆ ควรให้คำชมเชย และเมื่อลูกผิดพลาดไปควรให้กำลังใจ

Q ที่สามคือ SQ หมายถึงมีความรู้สึกละอายใจต่อความผิดที่ตนทำ

ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน มีวินัยและมีความซื่อสัตย์วิธีการส่งเสริม SQ ให้ลูก คือ

– การปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก

–ให้ความรักและปลูกฝังความรักการมีนํ้าใจระเบียบวินัย และกฎระเบียบ

ที่ดีแก่ลูก

–สอนให้ลูกรู้จักแยกแยะสิ่งดีและสิ่งไม่ดี สิ่งไหนควรทำ สิ่งไหนไม่ควรทำ อย่างมีเหตุผล

–สอนให้ลูกรู้จักภาคภูมิใจในตนเองและรู้จักชื่นชมความสำเร็จของผู้อื่น

อย่างจริงใจ

Q ที่สี่คือ PQ เป็นการส่งเสริมด้วยการการเล่น วิธีการส่งเสริม คือ

– เลือกของเล่นที่เหมาะสมกับวัยและมีเวลาให้เด็กเล่นอย่างอิสระบ้าง

–คุณพ่อคุณแม่ควรหากิจกรรมมาร่วมเล่นกับลูก เพื่อสร้างความผูกพัน ในครอบครัว

– ให้ลูกหัดเล่นของเล่นหลากหลายชนิด ไม่ควรเล่นของเล่นซํ้าๆ กัน อย่างเดียว

Q สุดท้ายคือ CQ คือความอยากรู้อยากเห็นสิ่งแปลกใหม่ มีจินตนาการ มีความสามารถในการแก้ปัญหา วิธีการส่งเสริม CQ คือ

–  กระตุ้นให้ลูกคิด ค้นหาข้อสงสัยและให้โอกาสแสดงความคิดเห็น

–เสริมสร้างจินตนาการตามที่ลูกถนัด เช่น การฟังเพลง วาดรูป การแสดง บนเวทีต่างๆ

–ให้โอกาสลูกได้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยตนเอง พร้อมให้คำชมเชยกับความ พยายามของลูก และไม่ควรวิจารณ์ เพราะจะทำให้ลูกเสียกำลังใจและปิดกั้น ความคิดสร้างสรรค์

คุณพ่อคุณแม่ได้ทราบแนวทางในการพัฒนาลูกน้อยให้มี IQ EQ MQ PQ และ CQ ที่สมดุลรอบด้านแล้ว วิธีการลส่งเสริมทั้ง 5 Q เป็นเรื่องไม่ยากเกินไปที่

คุณพ่อคุณแม่จะนำไปใช้พัฒนาลูกให้ฉลาดสมวัยและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์

ต่อไปในอนาคต

ตติรัตน์  สุวรรณสุจริต

CR. heathcarethat

       
 
  Copyright 2006 © Aksara for Kids. All Right Reserved.
Counter 3,956,222